Blikkenslager nær ved -1.283224, 36.826687

Åben kort
Lokal tid:
03:10:24

Aquatech Services

Industial Area Road, Enterprise Road, Nairobi City
plumberLæs mere

Plumb Master And Contractors Ltd

Webuye Road, Nairobi
plumberLæs mere

Josswa Plumbers & General Contractors Limited

Room No. 24, 2nd Floor, Kensia House, Murang'a Road, Nairobi
plumberLæs mere

Skyline Builders (East Africa) Ltd

Nacico Plaza, Landhies Road Fourth Floor, Rm405E Box_103979_00101, Nairobi
plumberLæs mere

Fixx Technicians

Upper Hill Estate, Hurlingham Shopping Center, Nairobi City
plumberLæs mere

Orchid Plumbing Company Limited

Ring Rd Parklands, Suite 6, Block C, Westlands Commercial Centre, Nairobi
plumberLæs mere

Titans Construction & Technologies Limited

Accra Road, Nairobi
plumberLæs mere

Instant Showers Kenya

Ring Rd Parklands, Box 57356, Nairobi
plumberLæs mere

John Plumber

South C Container Junction, Muhoho Avenue, Nairobi
plumberLæs mere

📑 Alle kategorier i Kenya

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning