Blikkenslager nær ved -1.283224, 36.826687

Lokal tid:
12:39:18

Aquatech Services

Industial Area Road, Enterprise Road, Nairobi City
plumberLæs mere
Just In Time Plumbing & HVAC Ltd

Just In Time Plumbing & HVAC Ltd

Moi Avenue, Nairobi
plumberLæs mere

Plumb Master And Contractors Ltd

Webuye Road, Nairobi
plumberLæs mere

Josswa Plumbers & General Contractors Limited

Room No. 24, 2nd Floor, Kensia House, Murang'a Road, Nairobi
plumberLæs mere
Skyline Builders (East Africa) Ltd

Skyline Builders (East Africa) Ltd

Nacico Plaza, Landhies Road Fourth Floor, Rm405E Box_103979_00101, Nairobi
plumberLæs mere
Nile Plumbing & Const LTD

📑 Alle kategorier i Kenya

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning