Blikkenslager nær -1.283224, 36.826687

Åben kort

16:25:47

Plumber

City Heshima Road, Nairobi City

Plumb Master And Contractors Ltd

City Webuye Road, Nairobi

Aquatech Services

City Industial Area Road, Enterprise Road, Nairobi City

Skyline Plumbers Ltd

City Nairobi

Sagoo And Nyota Ltd

City Dar Es Salaam Road, Nairobi

Plumbing Service

City Manyaja Road, Nairobi City

Estate Plumber

City Moi Drive, Nairobi City

Josswa Plumbers & General Contractors Limited

City Room No. 24, 2nd Floor, Kensia House, Murang'a Road, Nairobi

Titans Construction & Technologies Limited

City Accra Road, Nairobi

FRAMI PLUMBERS

City Nairobi City

Skyline Builders (East Africa) Ltd

City Nacico Plaza, Landhies Road Fourth Floor, Rm405E Box_103979_00101, Nairobi

Aquatech Plumbing & Electricals

City Kwa Njenga, Nairobi City

Signal Plumbers

City Umoja Innercore, Nairobi City

Just In Time Plumbing & HVAC Ltd

City Moi Avenue, Nairobi

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelbiludlejning
near-place.com bruger cookies til at forbedre din oplevelse. hvis du fortsætter browsing, mener vi, at du accepterer deres anvendelse. Læs mere