Bar i Kenya

Åben kort
Lokal tid:
03:10:15

Smarta Pub

Smarta Pub, Nairobi
barLæs mere

Lucky Summer Lifestyle

ngomongo police, Nairobi
barLæs mere

Valls Wines & Spirit

Nairobi
barLæs mere

Le-Vans Restaurant

Ground Floor, Le-Vans Restaurant, Uhuru Highway, Nairobi
barLæs mere

Smart Pub

Parliament Road, Nairobi City
barLæs mere

Car Wash Bar And Restaurant

Nairobi
barLæs mere

Dajos Bar & Restaurant

Workshop Road, Nairobi City
barLæs mere

Bridge Walk Bar & Restaurant

Workshop Road, Nairobi City
restaurantLæs mere

Dajos Pub

Shop No. J 8, True Worth Malls, Industrial Area, Workshop Road, Nairobi
barLæs mere

Pangos Pub

Harambee Avenue, Nairobi City
barLæs mere

Bridge Walk Pub & Butchery

Shop J 7, Workshop Road, Industrial Area, Nairobi
barLæs mere

Dodi-s pub

Nkrumah Lane, Nairobi City
barLæs mere

Dodi's Bar & Restaurant

First Floor, Kenya Cinema, Moi Avenue, Nairobi
barLæs mere

Travellers Bar & Butchery

Shop J 10, Truthworth Malls, Industrial Area, Workshop Road, Nairobi
barLæs mere

Generations Grill & Pub

12 Moi Avenue, Nairobi City
barLæs mere

Pipes

KTDA Plaza, P.O Box 30213 Tom Mboya Street, Nairobi
barLæs mere

The Summit Bar And Restaurant

Ground Floor, Nature House, Along Tom Mboya Street, Tom Mboya Street, Nairobi
barLæs mere

📑 Alle kategorier i Kenya

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning